Декларация за защита на личните данни

 ДЕКЛАРАЦИЯ

  

Долуподписаният/ната ................................................................................................ 

(име, презиме и фамилия на пътника)

ЕГН: ...................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Съгласен/на съм Болкан Хорн Травел ООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с закупуване на билет по линията Варна – София – Лондон или обратно.

Запознат/а съм с:

-        целта и средствата на обработка на личните ми данни;

-        доброволния характер на предоставянето на данните;

-        правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

дата ......................

гр. .........................                                                           ДЕКЛАРАТОР:........................